pumpe za vodu - oprema - inžinjering

Najnovi proizvodi

Novoterm u ponudi poseduje i poznatu kopiju elektrokovinine petostepene pumpe. Ova pumpa ima znatno veći kapacitet u odnosu na akvamat.

Najrasprostranjenija pumpa u domaćinstvima je Sever-ov akvamat. Nakon prestanka proizvodnje, kao direktna zamena, pojavio se austrijski Novoterm koji je iskopirao pumpu 99%. U ponudi mogu da se nađu sledeće pumpe:

Jedan od načina snabdevanja zalivnih sistema, kao i najčešći način na našim prostojima, je snabdevanje vodom iz bušenih bunara pomoću dubinske potapajuće pumpe. Ove pumpe se često koriste pri snabdevanju domaćinstva kao i snabdevanju izmenjivača toplotne pumpe za grejanje.

Kanalizacija pod pritiskom predstavlja savremeni način pristupa u rešavanju problema prikupljanja i odvođenja otpadne vode u manjim naseljenim mestima. Osim finansijskog aspekta, ona zadovoljava i ostale postavljene kriterijume u pogledu očuvanja prirode i čovekovog zdravlja.

Potapajuće  fekalne  pumpe  reda  WQ  sa  reznim  uređajem  namenjene  su  prvenstveno  za crpljenje veoma zaprljanih voda, mulja, otpadnih kanalizacionih voda, fekalija i sl.

Sistemi za povišenje pritiska vode u hidrantskim mrežama se sastoje od jedve, dve ili više pumpi koje rade u paralelnom radu kako bi se dobila potrebna količina vode. Visina dizanja vode zavisi od broja stepeni pumpi.

Izvod iz pravilnika o tehničkim normativima za hidrantsku mrežu za gašenje požara - Parametri za izbor pumpe ili sistema pumpi:

Sistemi za povišenje pritiska vode u sanitarnim mrežama se sastoje od jedve, dve ili više pumpi koje rade u paralelnom radu kako bi se dobila potrebna količina vode. Visina dizanja vode zavisi od broja stepeni pumpi.

Kao jedno rešenje iz Pedrolla za snabdevanje domaćinstva vodom je svakako Hydrofresh. Predstavlja sličan komplet kao i nekadašnji Sever-ov  hidropak i postoji u sledećim izvedbama: